Isnin, 12 November 2012

PENGANTAR kepada MEMAHAMI PEMIKIRAN IBNU ARABI 03


PENGANTAR kepada MEMAHAMI PEMIKIRAN IBNU ARABI 03


METAFIZIK ISLAM: MERUJUK KHUSUS AL-FUTUHAT ALMAKKIYYAH  KARYA IBN AL-`ARABI
Oleh : Mohd Sani Badron (PhD )


Abstrak

Kitab-kitab besar metafizik (tasawwuf) seumpama al-Futuhat al-Makkiyyah, agar dapat dihargai secara kritis, perlu ditekuni secara yang betul.

Melalui makalah ini, kedudukan Futuhat yang wajar di antara karya-karya Ibn al-`Arabi dinyatakan dalam ruang-lingkup latar-jaya kehidupan pengarangnya.

Penjelasan juga akan diberi mengenai asas Kitab tersebut berkaitan epistemologi, dan dasar pandangan hidup Islam menurut Futuhat mengenai apa yang seseorang Muslim perlu i`tiqadkan secara umum dalam shahādah lā ilāha illā Allāh.

Katakunci:

Al-Futuhat al-Makkiyyah, karya-karya Ibn al-`Arabi, latar-jaya kehidupan Ibn al-`Arabi, epistemologi Ibn al-`Arabi, epistemologi Sūfī, lā ilāha illā Allāh, shahādah, i`tiqād, pandangan hidup Islam, metafi zik Islam, tasawwuf.Pendahuluan

Pendekatan makalah ini dalam menghargai secara kritis kitab-kitab metafizik ataupun tasawwuf seumpama al- Futuhat al-Makkiyyah adalah seperti berikut:

Pertama, akan disinggung secara ringkas mengenai cara yang betul untuk mengkaji sesebuah buku agung; kedua, dengan rujukan khusus kepada Futuhat, kedudukannya di antara karya karya yang lain oleh Ibn al-`Arabi akan dinyatakan; ketiga, menyorot kedudukan Futuhat di tengah-tengah latar-jaya pengarangnya; keempat, menjelaskan asas-asas Futuhat dari segi epistemologi; dan kelima, melihat dasar-dasar pandangan hidup Islam dari pernyataan Futuhat mengenai apa yang orang Islam perlu i`tiqadkan secara umum dalam shahadah la ilaha illa Allah, tanpa penelitian dan penjelasan lanjut.

Sekurang-kurangnya ada dua cara untuk mengkaji sesebuah buku…

Pertama adalah cara yang salah tetapi sudah menjadi kebiasaan ramai, iaitu dengan menganggap bahawa buku memaktubkan perkataan-perkataan yang mati atau lesu.  

Maka jadilah buku itu umpama benih sebij  yang kering dan gersang, ditanam pula dalam akal yang mandul si pembacanya—hasil pembacaannya hampa dan sia-sia, tidak berguna.

Kedua adalah cara yang betul iaitu dengan memahami pangkal-bicara buku tersebut yang menjadi asas dan dasarnya; memahami sejauh mana kekuatan segala kesimpulan buku itu; memahami jawaban-balas demi menyahut sebarang bangkangan terhadap buku tersebut; dan memahami susun-atur buku itu secara menyeluruh.

Maka jadilah membaca buku umpama melihat pohon yang subur akarnya—perdunya berkena-mengena jua dengan batang dan dahan, cabang dan ranting, daun dan pucuknya.

Latar Al-Futuhat al-Makkiyyah

Al-Futuhat al-Makkiyyah merupakan satu daripada sekian banyak kitab yang dikarang oleh Ibn al-‘Arabi yang jika dikumpul jumlah karya-karyanya yang beliau pernah sebut ada 317 buah buku yang beliau karang. Angka 317 ini merujuk kepada judul-judul buku yang pernah dipetik oleh Ibn al-`Arabi sendiri sebagaimana lazimnya amalan seseorang pengarang; namun jumlah sebenar karyanya boleh dijangkakan melebihi jumlah tersebut.

Lima puluh tahun yang sudah, pada 12hb Disember 1958, seorang calon PhD di Universiti Sorbonne, iaitu Osman Yahia al-Armanazi telah berjaya mempertahankan tesis beliau berjudul L’histoire et la classifi cation des æuvres d’Ibn Arabī (Karya-Karya Ibn al-‘Arabi: Sejarah dan Pembahagian Jenisnya).

Kajian tersebut kemudian diterbitkan sebagai 2 jilid buku yang menyenaraikan lapan ratus empat puluh enam (846) buah karya yang dianggap sebagai karangan Ibn al-`Arabi. Selepas ditolak buku-buku yang disangsikan pengarang sebenarnya, masih ada lebih empat ratus (400) karangan Ibn al-`Arabi. Walau bagaimanapun, hanya sekitar 100 tajuk sahaja yang telah dikenalpasti benar naskhah manuskripnya oleh para sarjana semasa.

Menarik disebut bahawa lebih 400 karangan itu ditulis dalam jangkamasa 44 tahun; iaitu, purata 10 buku setahun, semenjak dari kitab pertamanya Kitab Mashahid al-Asrar al-Qudsiyyah ditulis pada waktu umurnya 30 tahun, iaitu dalam tahun 590 H./1194 M., hinggalah ke tahun terakhir beliau menulis iaitu 636 H./1238 M.

Menurut Osman Yahia, karya-karya tersebut boleh dibahagikan kepada pelbagai disiplin ilmiah: tafsir al- Qur’an (sekitar 40 buah); hadith (sekitar 20 buah); ‘ulum al-haqa’iq (metafi zik Islam) (sekitar 40 buah); ‘ulum al-asrar (esoterik Islam) (sekitar 300 buah); usuluddin (sekitar 45 buah); akhlak, etika, moral dan persuratan (al-adab) (sekitar 180 buah); perundangan Islam (fi qh) (sekitar 15 buah); sejarah (sekitar 20 buah); puisi (sekitar 20 buah); dan yang selainnya juga.

Daripada lebih 400 karangan itu, sebahagiannya adalah karya kecil, tetapi sebahagian lagi terkandung dalam jilid besar.

Ibn al-`Arabi pernah menyatakan bahawa beliau menulis hingga 64 jilid satu kitab tafsir al-Qur’ān, al- Jam‘ wa l-Tafsil fi Ma‘rifah Ma‘ani al-Tanzil yang merangkum hingga Surah Maryam iaitu surah ke-19, hingga ayat yang ke 59.2 Jika dilihat bahawa tafsir beliau yang sebanyak 64 jilid ini hanya merangkumi sehingga juzuk ke-16 sahaja,
maka bolehlah diunjurkan bahawa sekiranya tafsir tersebut lengkap ditulis ia akan mencapai lebih 120 jilid.

Pada hemat saya, banyaknya karya-karya Ibn al-`Arabi ini menuntut sikap yang saksama kepada keilmuannya. Walaupun seseorang itu mungkin tidak bersetuju dengan pandangan-pandangan Ibn al-`Arabi, jelaslah tidak adil untuk menuduhnya sesat secara terburu-buru, tanpa terlebih dahulu mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai pemikirannya.

Saya pernah terjumpa rencana semberono satu mukasurat yang mengkafirkan Ibn al-`Arabi! Mengkafi rkan, atau menuduh sesat, yang dilakukan dengan sikap bermudah-mudah atau simplistik, merupakan perbuatan kebudak-budakan yang takut kepada bayang-bayang sendiri di tengah-tengah samudera pemikiran tokoh ini.

Al-Futuhat al-Makkiyyah ditulis tangan oleh Ibn al-`Arabi sendiri dalam 2 edisi. Edisi pertama ditulisnya dalam masa 31 tahun antara tahun 598H./1202M. hingga 629H./1231M., dalam 20 jilid.

Tiga tahun kemudian, Ibn al-`Arabi mula menulis edisi kedua pula yang memperbaiki bahagian tertentu berkenaan gaya bahasa dan penghalusan isi yang tidak melibatkan perubahan besar kandungan buku.

Edisi kedua itu siap selepas 4 tahun, dalam tahun 636H./1238M., dalam 37 jilid, dan sekarang ada tersimpan di Evkaf Musesi, Perpustakaan Suleimaniye, di Istanbul, Turki.3 Cetakan moden pertama adalah dalam tahun 1274H./ 1857M. di Istanbul dengan dibiayai oleh Amir ‘Abd al-Kader al-Jazā’iri, yang terkenal sebagai pahlawan Islam yang memimpin penentangan bersenjata terhadap penjajahan Perancis di bumi Algeria di pertengahan abad ke-19 (1830
1847M.).
      
Dalam cetakan terkenal edisi Qāhirah 1911/1329 yang ada sekarang ini, ia mencakupi lebih 2,600 halaman dalam 560 bab dan 7 bahagian (1 muqaddimah + 6 fusul).

Kepada soalan kenapakah ada 560 bab, ada dua dugaan yang boleh diberikan.   Pertama, kerana ada 560 kalimah yang terkandung dalam al-Qur’an surah al-Fath, secocok dengan judul kitab ini al-Fath al-Makki (atau dalam bentuk jamaknya al-Futuhat al-Makkiyyah).

Kedua, kerana Ibn al-`Arabi lahir pada tahun 560 selepas Hij rah; justeru 560 bab mencerminkan jangkamasa dalam zaman Islam antara hij rahnya Rasulullah ke Madinah dengan lahirnya Ibn al-`Arabi ke dunia.

Justeru mungkin sahaja dalam cita-cita ilmiah Ibn al-`Arabi buku ini merupakan khulasah (intisari ringkas) yang mencerminkan jangkamasa 560 tahun yang tersebut, dengan penekanan kepada makna mendalam al-Qur’ān, Hadith, Shari‘ah dan khabar para anbiya’. Pada halaman 597, jilid 1, disebut: ( komputer tak dapat baca tulisan jawi ini ---hanya maksud yang disalin )

Maksudnya: Anutan kami dalam (mengarang) Kitab ini, dengan segenap kemampuan, bercirikan ringkas dan singkat. Sesungguhnya ini Kitab yang sangat besar, mengandungi apa yang tidak boleh tidak darinya di jalan Allah (tarīqillāh), dari pangkal membawa ke usul; adapun percabangan dan percawangannya, sungguh hampir tidak terbatas― bahkan sememangnya tiada terbatas [untuk dikandung dalam sesebuah Kitab].

Manakala kepada soalan kenapa ia dibahagikan kepada 7 penggal, jawapannya kerana ia secocok dengan 7 sifat utama Allah, iaitu:

1. Muqaddimah; berbetulan dengan sifat-Nya Maha Hidup (al-Hayy), sebagai syarat sebelum wujud Sifat-Sifat-Nya yang lain;

2. Bahagian pertama, ilmu kerohanian (al-ma`arif); selaras dengan sifat-Nya Mahaberilmu (al-`Alim) – 73 bab;

3. Bahagian kedua, perilaku (mu`amalat) seseorang yang hendak menuntut ilmu; sesuai dengan sifat- Nya Yang Maha berkehendak (al-Murid) – 116 bab;

4. Bahagian ketiga, hal keadaan rohaniah (ahwal); sepakat dengan sifat-Nya Yang Mahaberkuasa (al-Qadir) menghasilkan ahwal manusia di luar upayanya untuk mencapainya sendiri – 80 bab;

5. Bahagian keempat, darajat rohaniah (manazil), sesuai dengan sifat-Nya Yang Maha Berkata (al- Mutakallim) – 114 bab, setiap satu darjat berhubung dengan satu surah al-Qur’an, kalamullah

6. Bahagian kelima, perbicaraan dan penghadapan rohaniah (munazalat) antara Tuhan dan manusia; selaras dengan sifat-Nya Yang Maha Mendengar (al-Sami`) – 78 bab

7. Bahagian keenam, kedudukan tetap rohaniah (maqamat); sesuai dengan sifat-Nya Yang Maha Melihat (al-Basir) – 99 bab

Latar-Jaya Pengarangnya Ibn al-`Arabi

Lahir tanggal 17 Ramadan, 560 Hij riah atau 27 Julai 1165 Masihi di Murcia, Sepanyol (Andalus ketika itu), nama penuh al-Shaykh al-Akbar Muhyiddin Ibn al-`Arabi ialah Abu `Abdallah Muhammad b. `Ali b. Muhammad b. Ahmad b. `Abdullah al-Hatimi al-Ta’i.5

Leluhur termashhur beliau adalah Hatim al-Tai, satu-satunya legenda kesatriaan dan kedermawanan bangsa Arab silam. Bapanya (m. 590/1194) salah seorang pegawai kanan tentera kerajaan al-Murabitun dan al-Muwahhidun Andalus; dan menurut khabar sejarah
bapa kandung dan tiga bapa saudara Ibn al-`Arabi adalah di kalangan mereka yang punya himmah rohaniah yang unggul atau awliya’ullah.
Oleh kerana tarikh lahir beliau adalah lebih kurang setahun sebelum kewafatan `Abdul Qadir al-Jilani (m. 561/116), Ibn al-`Arabi merupakan sezaman dengan tokoh tokoh seperti Suhrawardi al-Maqtul (m. 587/1191), Abu Madyan (m. 594/1197-98), Ibn Rushd (m. 595/1198-99), Ibn al-Jawzi (m. 597/1200), Maimonides (m. 601/1204), Fakhr al- Din al-Razi (m. 606/1209), Najm al-Din Kubra (m. 618/1221), Farid al-Din Attar (m. 627/1229), dan Shihab al-Din
Suhrawardi (m. 632/1234-35).

Dalam medan politik pula, dunia Islam saat itu sedang digugat di sebelah Sepanyol oleh Reconquista (Cordoba ditawan dalam 633/1236); di sempadan Timur oleh serbuan tentera Salib; dan dalam
tahun 638/1240, kaum Mongol telah menghancurkan kota Kiev dalam pawai mereka yang cukup menggerunkan meluru ke bandaraya Baghdad.

Kehidupan Ibn al-`Arabi sewaktu belasan tahun adalah bebas dan menyeronokkan. Dia seorang remaja lelaki yang gemar berburu dan menjalani latihan ketenteraan, dan untuk menurut jejak langkah ayahnya, dia memasuki perkhidmatan tentera.

Menurut cerita Ibn al-`Arabi kepada Ibn Sha‘‘ar al-Mawsili (m. 654/1256), waktu mereka berjumpa di Aleppo, Syria pada 6 Rabi` al-Awwal 635/27 Oktober 1237,

What led me to leave the army, on the one hand, and to take up the [Sufi] Path on the other hand, was this: I had gone out one day with Prince Abu Bakr [b.] Yusuf b. `Abd al-Mu’min in Cordoba. We went to the great mosque and I watched him while he bowed and prostrated himself in humble and contrite prayer. I then remarked to myself, ‘If someone like this, who is no less than the sovereign of this country, is submissive and humble, and behaves in such a way towards God, it is because this lower world is nothing!’ I left him that same day, never to see him again, and undertook the Path.

Menurut salah seorang penulis biografi Ibn al-`Arabi: ketika berusia lima belas tahun, sewaktu dalam khalwah, beliau telah dianugerahi fath rohaniah oleh Allah, yang menjadikan beliau seorang yang memiliki ilmu-ilmu rohaniah yang hebat lagi mengagumkan; hingga pakar falsafah yang telah berumur lagi ternama Ibn al-Rushd meminta untuk bertemu beliau.

Dalam jangkamasa ini, selaku seorang majdhub, Ibn al-`Arabi telah melepasi kesemua turutan maqam rohaniah. Tetapi hanya setelah lima tahun kemudian baharulah beliau mula menggiatkan diri dengan amalan-amalan dan latihan-latihan kerohanian.

Dalam tahun 598/1202 Ibn al-`Arabi telah dilantik sebagai khatm al-walayah al-muhammadiyyah. Selepas para rasul, nabi, dan pengikut terdekat, ‘mohor wali muhammadi’ adalah: “makhluk yang paling berilmu mengenai Allah, justeru tiada yang sezaman atau selepas zamannya berilmu mengenai Allah dan mawaqial-hikam lebih daripadanya”.

Juga, “tidak ada wali selepasnya di atas kalbu Muhammad s.a.w., dan tiada wali sesudahnya melainkan merujuk kepadanya”.

Ibn al-`Arabi juga cukup terdidik dengan ilmu-ilmu tradisional seperti al-Qur’an, al-hadith, sirah Rasulullah s.a.w., fi qh, serta persuratan dan kesusasteraan Arab. Ibn al-`Arabi memiliki penguasaan yang kukuh mengenai al- Qur’an, `ulum al-Qur’an, dan `ulum al-qira’ah sehingga—seperti yang telah dinyatakan di atas tadi—

Khabarnya salah satu daripada sekitar 37 buah kitab tafsir al-Qur’an karangan beliau, judulnya al-Jam` wa I-Tafsil fi Ma`rifah Ma`ani al-Tanzil yang menghuraikan al-Qur’an daripada tiga aspek jamal, jalal, dan kamal, walaupun hanya sempat digubah sehingga surah Maryam (surah kelapan belas) sahaja, menjangkau hingga enam puluh empat jilid.

Hinggalah ke penghujung hayatnya, beliau terus-terusan mempelajari `ulum al-hadith dan sihah sittah Muslim, Bukhari, al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud, dan al-Nasai, sehingga mampu menulis sekitar 17 buah kitab hadith, antaranya Kitab al-Misbah fi l-Jam‘ bayna al-Sihah.

Menurutnya sendiri, beliau telah mentelaah kesemua masalah, qawl dan dalil fi qhiyyah yang terdapat sejak awal Islam hinggalah ke zaman beliau.

Beliau turut meminati persuratan dan kesusasteraan kerana ia adalah alat pendidikan yang cukup berkesan lagi ampuh untuk menyatakan pengajaran akhlakiah dan hikmah yang universal sifatnya.

Kebanyakan daripada guru-guru kepada Ibn al-`Arabi adalah tokoh pendidik termasyhur pemerintahan al- Muwahhidun di Andalus dan bahagian lain dunia Islam.

Banyak mengembara, awalnya sekitar Andalus dan kemudiannya menempuhi luasan dunia Islam, Ibn al-`Arabi merentas (kebanyakannya menerusi jalan-darat) Seville, Cordoba, Marchena, Algeciras, Ceuta, Tlemcen, Tunis, Fez, Ronda, Granada, Almeria, Salé, Marrakech, Ibjisal, Anjal, Bougie, Kaherah, Hebron, Jerusalem, Madinah, Makkah, Taif, Baghdad, Mosul, Malatya, Konya, Aleppo, Siwas,

Dan akhir sekali bermastautin di Damsyik, dari tahun 620/1223 hinggalah kewafatannya pada 22 Rabi`ul Akhir 638/1240.12

Dalam pengembaraan-pengembaraan tersebut, para raja dan sultan—seperti Malik al-Zahir Ghazi anak kepada Sultan Salah al-Din al-Ayyubi (m.612/1216), Malik al-`Adil Abu Bakr b. Ayyub (m.615/1218), Sultan ‘Izz al-Din Kaykaus (m.615/1218), Sultan al-Nur b. al-Rashid (m.615/1218), dan Malik al-‘Aziz (m.630/1233)—telah menganugerahkan penghormatan yang tinggi kepada beliau.

Mereka sebaliknya telah diberikan nasihat-nasihat keagamaan yang tegas oleh Ibn al-`Arabi, bukan sahaja untuk kebahagiaan diri mereka sendiri, tetapi juga demi keselamatan dan kesejahteraan  rakyat.

Antara lain, Ibn al-`Arabi telah menyeru mereka agar mempertahan- kan  ketinggian kalimatullah sewaktu berjihad mendepani gelombang serbuan tentera Kristian dalam Peperangan Salib ketika itu.

Dalam kesempatan terbatas ini, diperturunkan sebahagian isi surat Ibn al- Arabi kepada Sultan `Izz al-Din Kay Kaus, yang membidas baginda kerana terlalu tunduk kepada masyarakat Kristian dalam suasana berkobarnya Perang Salib:

The worst thing that Islam and Muslims suff er in your realm is the sound of bells, the manistestation of infi delity (al-kufr), the affi rmation of an associate of Allah (i`la’ kalimat al-shirk), and the disappearance of the rules instituted by the Prince of Believers, Umar b. al- Khattab, regarding dhimmis: namely that neither in the city itself nor in the surrounding regions are they to build new churches, monasteries or hermitages, that they are not to repair any of these buildings if they become dilapidated, that they are not to prevent any Muslim from being given food and shelter in their churches for a period of up to three days, that they are not to hide spies, that they are not to conspire in secret against Muslims, that they are not to teach the Qur’an to their children, that they are not to make public show of their polytheism (shirk), that they are not to prohibit their relatives from Islam if they want to, that they are to respect the Muslims, that they are to stand up for them from their seat if they want to sit down, that are not to imitate the Muslims’ dressing: neither in cap nor turban nor shoes, that they are not to part their hair, that they are not to be named by the Muslims’ names, nor to be called by the surname of the Muslims’, that they are not to have saddles to their horses, that they are not to put on sword, not to take on any arms, that they are not to engrave their fi nger ring with Arabic, that they are not to sell wine, that they are to trim their front hair, and wear their dress wherever it may be, that they are to wear waste-belts, that they are not to take out the Cross nor anything of their scriptures in Muslim habitation, that they are not to ring bells [at times of Muslim prayers] except mildly, that they are not to raise their voice in their recitation [of hymn] in their church, whenever the Muslims are present, that they are not to go out with disheveled hair, that they are not to raise their [wailing] voice, nor show off fi re, due to their deceased, that they are not to buy the slaves that are transacted between the Muslims. If they contradict anything conditioned over them, then there is no protection for them, and they are due to be punished by the Muslims like what is due to the people of hostility and trouble (ahl al-mu`anadah wa ’l-shiqaq).

Beliau turut bertemu dan kadang-kadang bertembung dengan alim-‘ulama’, para faylasuf, mutakallimun, fuqaha’, sufi palsu dan sufi hakiki (al-muhaqqiqun), dan setiap tabaqat awliya’ullah.

Antara murid Ibn al-`Arabi termasuklah para pemuka metafi zika dan kerohanian Islam seperti ‘Abdullah Badr al-Habashi (m. 618/1219), Isma‘il b. Sawdakin al-Nuri (m. 646/1248), Sadruddin al-Qunawi (m. 672/1274), dan ‘Afif al-Din al-Tilimsani (m. 690/1291); tokoh muhaddith seperti ‘Ali b. Muzaff ar al-Nushbi (m. 656/1258); ahli fi lologi seperti Husayn al-Irbili; serta pakar khat seperti Ibrahim b. ‘Umar al-Qurashi.16

Sekali lagi kita sebut, bahawa beliau mewariskan kepada generasi mendatang sekitar 400 karya.17 Daripada lebih empat ratus buah kitab ini, karya Ibn al-`Arabi yang paling kukuh tak syak lagi adalah yang sedang kita perkatakan al-Futuhat al-Makkiyyah fi Ma‘rifat al-Asrar al-Malikiyyah wa I-Mulkiyyah yang dikarang dalam jangkamasa tiga puluh tahun dan draf terakhirnya disiapkan dalam tahun 636/1238. Futuhat mungkin sintesis terhebat dan pemaduan teragung akan huraian pandangan hidup Islam yang bersifat sekaligus naqliah, dhawqiah, dan fi kriah; dalam lima ratus enam puluh bab.

Edisi kritis baru Futuhat yang dimulakan suntingannya oleh Dr. Osman Yahia (yakni semenjak 1972), dij angka akan menjangkau hampir empat puluh jilid, dan bakal merangkum lebih dua puluh ribu halaman. Tak hairanlah kalau Dr. Osman menggelarkan Futuhat sebagai The Encyclopaedia of Islamic Esoteric atau Summa Mystica of Islam

Walau bagaimanapun, karya Ibn al-`Arabi yang paling terkenal—sekali gus paling famous dan paling notorious dalam sejarah kaum Muslimin—adalah Fusus al-Hikam wa I-Khusus al-Kalim yang ditulis bertahun lebih awal sekitar 627/1229.

Khusus berkenaan kitab Fusus ini sahaja, Osman Yahia menemui 195 kitab dikarang oleh para sarjana Islam lain untuk menghurai dan mensyarahkannya. (Penganalisa al-Ghurab dalam Sharh Fusus al-Hikamnya menemui 86 pernyataan Fusus yang bercanggah lantas dianggapnya palsu berbanding dengan Futuhat.)

Ibn al-`Arabi mempertegaskan bahawa pengalaman rohaniah pada paras paling luhur sentiasa bersumberkan pelaksanaan ajaran-ajaran terperinci al-Qur’an dan al-Sunnah.

Mereka yang ahli dalam ilmu ini boleh mengisyaratkan pengalaman mereka kepada orang lain melalui peristilahan fi kriah (seperti kalam dan falsafah); walau bagaimanapun, perlu ada pertimbangan yang saksama lagi tertib terhadap keperluan dan keterbatasan tiap-tiap jenis, kebolehan dan keadaan masyarakat seseorang manusia itu.

Kalau sewaktu hidup beliau Ibn al-`Arabi sendiri selaku shaykh dan pendidik kerohanian giat menyebarkan ilmu-ilmu tersebut kepada masyarakat manusia dari Andalusia hinggalah ke Anatolia, selepas kewafatannya perjuangan tersebut telah disambung oleh para pewaris ilmu beliau.

Sejarah menyaksikan yang abad demi abad, ajaran dan silsilah rohaniah beliau telah menjangkau dan akhirnya meliputi Timur dan Barat: Semenanjung Tanah Arab, Afrika, Iran, Turki, Indo- Pakistan,19 Kepulauan Melayu, Tanah Besar China; serta negara-negara maju Eropah dan Amerika Utara dunia moden.

Apapun, kefahaman dan huraian keagamaan, malahan wibawa keperibadian Ibn al-`Arabi kemudian telah diragui lagi disyaki, dan ajaran-ajaran beliau khasnya yang bersifat ontologikal dan metafizik—seperti wahdat al-Wujud—telah disanggah hebat oleh segolongan ilmuwan zaman berikutan, diketuai oleh al-Imam Ibn Taymiyyah (m. 728/1328). Ini telah dituruti oleh al-Subki (m. 733), al-Ta􀄞 azani (m. 792/1390), al-Khayyat (m. 811/1408), al-Biqai (m. 875/1470), dan ramai lagi.21

Dalam kajian Osman Yahia yang terbit 1975 , ada sebanyak 138 fatwa yang negatif mengenai Ibn al-`Arabi pernah dikeluarkan sepanjang sejarah.

Walau bagaimanapun, menarik untuk dicatat bahawa para sejarahwan dan periwayat hidup yang semuanya sezaman dengan Ibn al-`Arabi (sebahagiannya pernah berjumpa, malah ada seorang penulis sejarah Abu Shama yang turut menghadiri pengkebumian Ibn al-`Arabi) dan merakamkan perjalanan hidup beliau secara bertulis, seperti Ibn Musdi (m. 633/1234 atau 663/1265), Ibn al-Najjar (m. 643/1245), Sibt Ibn al-Jawzi (m. 654/1255), Ibn Sha‘‘ar (m. 654/1256), Ibn al-Abbar (m. 658/1259), Ghubrini (m. 704/1304), al-Tadili (m. 627/1230), Abu Shama (m. 665/1268), dan Yunini (m. 726/1326), tidak pernah menyatakan sebarang perkara yang buruk sama ada mengenai kehidupan maupun ajaran-ajaran Ibn al-`Arabi.22

Justeru, tidaklah menghairankan sekiranya ramai pemuka agama kita yang tetap mempertahankan Ibn al- `Arabi dan huraian-huraian keagamaan beliau seperti Ibn ‘Ata’illah (m. 709), al-Baydawi (m. 716), al-Fayruzabadi (m. 817), al-Suyuti (m. 911/1505), al-Sha‘rani (m. 573/1565), Ibn Hajar al-Haithami (m. 973), dan Murtada al-Zabidi (m. 1790 M).

Malahan, karya dan ajaran Ibn al-`Arabi telah menjadi sumber inspirasi buat generasi yang terkemudian dalam rencana memperislamkan pengetahuan sezaman, seperti cabangan disiplin falsafah yakni ontologi, kosmologi, epistemologi, psikologi, etika, jurisprudens, dll.

Antara yang telah menggembeling tenaga dalam usaha ini adalah rantaian murid beliau Sadruddin al-Qunawi (m. 673/1274), ‘Afifuddin al-Tilimsani (m. 690/1291), Mu‘ayyaduddin al- Jandi (m. s. 700/1300), ‘Abdurrazzaq al-Kashani (m. 730/1330), dan Dawud al-Qaysari (m. 751/1350). Turut terlibat adalah Fakhr al-Din al-‘Iraqi (m. 688/1289), Sa‘d al-Din al-Farghani (m. 700/1300), ‘Abd al-Karim al-Jili (m.s. 832/1428), Nuruddin ‘Abdurrahman Jami (m. 898/1492), Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri (kedua-duanya masyhur dalam abad ke- 16 M), Amir ‘Abdul Qadir al-Jaza’iri (m. 1300/1883) dan Syed Muhammad Naquib al-A􀄴 as (1931-).23

Dalam mentakrif dan menghurai sekian banyak peristilahan terpenting dalam pandangan hidup Islam, mereka telah mengemukakan rumusan yang penuh berdayacipta terhadap renungan batin ahli-ahli Sufi (khasnya aliran Ibn al-`Arabi), pemikiran mutakallimun (aliran Ash‘ari, Maturidi dan Mu‘tazili) dan spekulasi para pakar falsafah (aliran Aristotle-Ibn Sina) dalam persoalan-persoalan penting metafi zika dan teologi.24

Persis pengamatan Syed Muhammad Naquib al-Attas,

The Islamization of ontology and metaphysics which marked the real break from the Aristotelian tradition—that is, the real transition from the metaphysics of the existent (mawjud) to the metaphysics of being and existence (wujud)—was accomplished by the Sufis, particularly as refl ected in the rational and theoretical formulation of the ‘system’ by Ibn al-‘Arabi, their greatest representative, as based on intuitive knowledge gained from spiritual experience. Their school of thought, asignifi ed by the various appellations applied to its exponents such as the People of Unity (ahl alwahdah), the Affi rmers of Unity (al-muwahhidun), the Existentialists or Affi rmers of Existence as the Sole Reality (al-wujudiyyah)—is characterised by its affi rmation of the transcendent Unity or Oneness (wahdah) of Being or Existence (wujud); and hence it became known as the school of wahdat al-wujud.25

Melalui Ibn al-`Arabi dan para pewaris beliau, tasawwuf tidak memencilkan falsafah dan teologi atau keseluruhan usaha pemikiran manusia; ia tidak pula menyerah kepada falsafah lalu mengkhianati agama; ia sebaliknya telah memperislamkan falsafah.

Tasawwuf telah merobah wajah falsafah tanpa sedikit pun mencacatkan rupanya. Tidak cuma mengembalikan makna sebenar falsafah; tidak hanya memperbetul, memperkukuh dan memperlengkapkan falsafah; tasawwuf telah menghasilkan metafi zika dan falsafah serta teologi Islam yang hakiki lagi sebenar, yang telah mencapai kemurnian budi dan keluhuran daya yang belum pernah dikenal oleh ahli-ahli falsafah sendiri.

Falsafah patuh kepada teologi yang disinari oleh tasawwuf; metafi zika dan falsafah serta kalam yang kini peristilahannya mengalir dalam nadi tasawwuf telah dihembuskan nafas baru yang hidup dan segar.

Ajaran-ajaran Ibn al-`Arabi juga telah meniupkan suatu perubahan yang hebat, suatu revolusi, dalam pemikiran Shi‘ah. Ini jelas tercermin dalam karya Sadruddin Ibn Turka, Haydar Amuli (m. 787/1385), Sa’inuddin Turka Isfahani (m.s. 835 H), Ibn Abu Jumhur al-Ahai, serta Mulla Sadra (m. 1050/1640), yang antara jasa terbesarnya adalah mengusahakan pembentangan yang menyeluruh dan mudah akan renungan-renungan penting Ibn al-‘Arabi dan para penghurai beliau.

Dalam zaman kita ini, Khomeini, dalam surat terbuka beliau kepada presiden Russia Mikhail Gorbachev, telah mengesyorkan agar kebuntuan ideologi dan kehampaan budaya akibat keruntuhan Marxisme diisi dengan ajaran hikmah nan abadi dan nilai-nilai akhlak yang dihuraikan oleh pemikir-pemikir Muslim silam seperti Ibn
al-`Arabi.

Elok juga dinyatakan sepintas lalu bahawa menurut kajian ilmiah pendeta Kristian Sepanyol Miguel Asìn Palacios, dan para sarjana yang selainnya, sebahagian karya dan ajaran Ibn al-`Arabi amat berpengaruh terhadap perkembangan ajaran mistik Kristian menerusi para pemukanya seperti Raymond Lull (s. 1232-1326), dan Dante Alighieri (1265- 1321) yang dianggap antara pujangga teragung Kristian sepanjang zaman.

Bahkan sekarang ini, terdapat hujah yang meyakinkan bahawa Ibn al-Arabi adalah ilmuwan Islam paling ternama yang ditelaah di dunia Barat; seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hamidullah (m. 2002), ‘it is not a Fakhruddin Razi that overwhelms a modern Westerner, but a Muhiuddin Ibn al-‘Arabi.’

Demikianlah Ibn al-`Arabi telah dipandang dan dinyatakan dalam sejarah kaum Muslimun: antara mohor wali muhammadi dengan wali kepada syaitan; antara imam ahli tahqiq, shuhud dan wujud dengan seorang daripada ahli zandaqah dan ilhad yang berkefahaman i􀄴 ihad dan wahdatul wujud; antara faylasuf Islam dan keagamaan dengan seorang yang berkefahaman kesatuan agama; antara seorang Batiniyyah dan Ismailiyyah dengan seorang Ahli Sunnah atau Shi‘ah. Antara seorang yang punya samudera ilmu-ilmu sulit asrar, yang mengkaram dan membuntukan kebanyakan ahli ilmu yang cuba menyelesai dan menghurai rumusan, isyarat dan talwihat ilmu-ilmu adhwaq beliau dengan seorang yang kedudukan fekahnya tak dipedulikan.

Ini semua menyebabkan Mahmud Mahmud al-Ghurab, yang telah menulis lebih dua puluh lima buah kitab mengenai Ibn al-`Arabi, berasa terpanggil untuk mengkaji kedudukan sebenar beliau itu antara pelbagai mazhab dan agama—dengan cara membahas dan mentahqiq nas-nas yang jelas daripada pernyataan-pernyataan Ibn al-`Arabi yang terdapat dalam pelbagai kitab yang sabit dinukilkan daripada beliau.

Sebagai intisari hasil kajiannya, al-Ghurab menyatakan: Kita menyimpulkan bahawa al-Shaykh al-Akbar Muhyiddin Ibn al-`Arabi rahimahullah ta‘ala: Imam Muslim Salafi Usuli Sufi. Imam Muslim, bermakna beliau faqih yang punya mazhab tersendiri, seorang daripada pemuka Ahlus Sunnah wal Jama‘ah. Salafi, bererti beliau pengikut Nabi, bukan pembikin bid‘ah. Usuli, bererti beliau menerima-pakai apa yang disepakati oleh ahli-ahli usul fi qh iaitu Kitab, Sunnah dan Ijma‘. Sufi, bererti beliau adalah warith muhammadi yang memiliki sebahagian besar akhlak yang termulia (makarim al-akhlaq).

Al-Shaykh Ibn al-`Arabi rahiyallahu‘anhu adalah cermin muhammadiyyah yang paling jernih dan seimbang lagi tetap. Sesiapa yang melihat kepadanya hanyalah melihat dirinya sendiri, dan sesiapa yang berkata-kata mengenainya hanyalah mengatakan mengenai dirinya sendiri.

Dengan itu terpulanglah kepada mereka yang punya kelayakan akliah dan akhlakiah di kalangan generasi terpelajar masakini untuk memanfaatkan karya-karya Ibn al-`Arabithe Magister Maximus.

Asas dan Dasar Futuhat

Asas pembicaraan Futuhat berkisar mengenai tiga martabat ilmu.

Martabat pertama ilmu diperoleh akal secara naluri, atau/dan melalui proses berfikir. Secara naluri, dan segera diketahui oleh akal seperti prinsip mustahilnya satu benda itu ada dan tidak ada serentak. Contohnya, mustahil untuk “Tuhan itu wujud dan tidak wujud” serentak. Mustahil bahawa “Tuhan itu Esa dan berbilang” serentak.

Ada pula ilmu yang diperoleh tanpa perlu berfikir tetapi pasti (badihah) yang tidak dapat dibantah, seperti “satu adalah separuh daripada dua”.

Selanjutnya, ilmu diperoleh oleh akal dengan menyelidik bukti (dalil), melalui proses taakulan fi kiran.32 Oleh kerana kesalahan dan kekeliruan juga boleh berlaku, sebahagian dugaan akal adalah sahih dan sebahagian yang lain tidak sah (fasid).

Martabat kedua ilmu diperoleh dengan merasai atau mengecapi hal atau keadaan sesuatu. Manisnya madu, pahitnya jadam, hanya boleh diketahui dengan merasai, begitu juga asyiknya cinta, kasih yang mendalam, geloranya rindu (wajd) hanya boleh diketahui melalui pengalaman merasainya (dhawq)35 yang secara langsung terus tepat
mengesahkannya.

Tanpa merasainya secara langsung, ilmu tersebut tidak akan diperoleh. Sepandai mana pun seseorang itu, dia tidak akan dapat mengetahuinya sama ada melalui takrifan erti mahu pun ketetapan dalil-dalil akal.

Ilmu ini boleh diterima oleh orang yang mengalaminya, tetapi tidak boleh dipindahkan kepada orang lain yang tidak menerima pengalaman yang sama. Tidak mungkin untuk benar-benar mengetahuinya melalui nukilan perkataan atau laporan berita, betapa panjang berjelapun laporan ceritanya.

Sebaliknya penerangan yang panjang lebar mengenainya hanya menyebabkan putar-belit hakikat sebenar.Tidak mungkin untuk orang yang merasainya menjadikan orang yang tidak merasai untuk memperoleh ilmu sedemikian; martabat orang yang merasai sama sekali berbeza dengan orang yang tidak merasai, mustahil untuk benar-benar memahamkan orang yang tidak merasai akan apa yang dikecapi oleh orang yang merasainya.

Kalaupun ilmu ini perlu diajar kepada orang lain, cukuplah mengungkapkannya secara peribaratan isyarat yang membayangkan maksud sebenar orang yang merasainya. Itupun belum tentu pernyataan tersebut dengan segala peristilahannya akan pasti difahami oleh pendengarnya.

Walau bagaimanapun, orang yang mendengar boleh bersetuju, mengiakan dan menerima rumusan orang yang merasainya, sebagai peringatan (munabbih wa mudhakkir) jika kemudiannya dia lupa.

Kesalahan dan kekeliruan ilmu ini di kalangan ahl aldhawq tergambar dalam keadaan seseorang yang lidahnya dipenuhi hempedu, hingga dia merasai madu pahit rasanya, sedangkan hakikat sebenar bukan sedemikian. Apa yang sebenarnya menyentuh lidah (alat perasa-jasmani) adalah hempedu dan bukan madu.

Martabat ketiga ilmu digelar ‘ilm al-asrar. Asrar (kata tunggal sirr) adalah perkataan yang memiliki makna berlawanan iaitu rahsia dan nyata, apa yang tersembunyi dan apa yang dizahirkan. Iaitu ilmu yang rahsia yang dizahirkan dalam hati-damir seseorang Nabi dan wali oleh Allah. Rahsia Zahir dan Hati ketiga-tiganya dipanggil sirr dalam bahasa
Arab.

Justeru, ilmu ini melampaui batas ilmu yang diperoleh melalui akal dugaan. Ini adalah ilmu yang dihembuskan oleh Ruh al-Quds dalam hati (ru`).43 Inilah ilmu yang khusus bagi para nabi dan wali,  seperti fi rman-Nya

“(Allah) menentukan kurnia rahmat-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai anugerah yang mahabesar.”

Imam al-Ghazali menjelaskan bahawa ilmu yang rahsia yang dizahirkan dalam hati-damir seseorang wali itu tidaklah lain atau bercanggah dengan Wahyu kerana ilmu tersebut adalah mengenai lima perkara berikut. 1) Ilmu mengenai perkara yang sangat samar, terlalu halus sehingga menumpulkan kefahaman ramai orang.

Contohnya seperti ilmu mengenai rahsia ruh dan ilmu mengenai sifat-sifat Allah SWT yang sama sekali tidak ada keserupaan-Nya bagi makhluk. Dalam satu hadith disebutkan:

“Bahawa bagi Allah Yang Maha Suci tujuh puluh hij ab daripada nur. Jikalau dibuka-Nya, niscaya kemahasucian wajah- Nya akan membakar pandangan yang melihatnya” (Ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Mengetahui Ilmu ini adalah kurnia rahmat kepada orang-orang tertentu sahaja, yang bertanggungjawab untuk tidak menyebarkannya kepada mereka yang tidak berkeahlian sehingga tertimpa fi tnah akibat singkatnya kefahaman mereka yang beku. 2)

Ilmu mengenai perkara-perkara yang kalau disebut boleh membawa mudarat rohaniah kepada bahagian terbanyak dari pendengar.

Contohnya seperti mengenai rahsia taqdir yang ditentukan oleh Allah SWT. 3) Ilmu pemahaman yang mendalam tanpa batasan mengenai apa-apa yang disebutkan dalam Agama tidak secara langsung tetapi secara kiasan (kinayah), peribaratan (isti`arah) dan isharat (rumuz): “dan perumpamaan-perumpamaan ini (dalam Wahyu)

Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali
orang-orang yang berilmu” (al-Ankabut, 29: 43).

Contohnya kias peribaratan dan isharat yang berikut:

“Tidakkah engkau perhatikan Tuhanmu, bagaimana Dia jadikan bayang-bayang itu memanjang! Kalau dikehendaki- Nya nescaya dij adikan ia [bayang-bayang] tetap [tiada hilang dengan terbit matahari]! Kemudian Kami jadikan matahari itu sebagai tanda baginya (perubahan bayang-bayang itu). Kemudian Kami genggam ia (bayang-bayang) kepada Kami, dengan tarikan yang perlahan-lahan” (al-Furqan, 25: 45). 4)

Ilmu mengenai perincian (tafsil) kepada apa yang diketahui oleh masyarakat awam hanya secara umum dan ringkas sahaja (ij mal); iaitu perincian ilmu yang difahami menerusi pengalaman kerohanian (tahqiq, dhawq, tajribah).

Seperti iman, tasdiq, dan rindu. 5) Ilmu mengenai hakikat keadaan (hal) kata-kata (maqal). Seperti “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah SWT.

Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya (al-Isra’, 17: 44);

dan,

“Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan ia masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi ‘Datanglah kamu kedua-duanya menurut perintahku dengan taat atau
terpaksa’, kedua-duanya menjawab ‘kami datang dengan suka hati’” (Fussilat, 41: 11).

Ilmu asrar ini terdiri daripada dua: [1] Jenis satu difahami oleh akal, seperti martabat pertama ilmu. Bezanya adalah, jika martabat pertama ilmu diperoleh melalui penelitian nazar, jenis satu ilmu al-asrar diperoleh dengan mengabulkan atau menyambut atau menerima pemberian, anugerah, kurnia, dan curahan Ilahi.

Contohnya terdapat dalam kata-kata Rasulullah “Dahulu Allah, dan tiada suatu sertaNya pun” Jenis dua [2] ilmu asrar terdiri dari dua macam. [2.1]

Pertama, menyangkut kepada martabat kedua ilmu (yang diperoleh dengan merasai atau mengecapi hal atau keadaan sesuatu), tetapi hal-keadaaan si alim di sini adalah lebih mulia.

Contohnya sabda Rasulullah mengenai hari Kebangkitan yang kolam (hawd) airnya lebih manis dari madu. [2.2]

Kedua, ilmu yang diperoleh melalui khabarberita daripada sumber yang benar. Sifat ‘benar’ penting sekali kerana khabar-berita boleh jadi benar atau palsu, tergantung sama ada ada tidak ia berasal daripada sumber yang benar dan bebas kesalahan (ma`sum) mengenai apa yang khabarkannya.

Contohnya khabar daripada Tuhan  kepada Rasulullah mengenai hakikat syurga dan isinya. Mereka yang mengetahui `ilm al-asrar, para nabi, dan para awliya’, adalah para bij aksana (hukama) yang mengetahui segala ilmu dan memahaminya secara yang menyeluruh, seperti ilmu-ilmu ilahiyyat, tabii, hisab dan mantiq.

Hal yang sama tidak berlaku kepada mereka yang memiliki ilmu-ilmu dua martabat lain di bawahnya.

Justeru, tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu yang serba mencakup (‘ilm al-muhit) yang mengandung segenap ma`lumat (al-hawi ‘ala jami` al-ma`lumat).

Soal yang tinggal adalah, kalangan masyarakat umumnya mensyaratkan sesiapa yang mengkhabarkan ilmu-ilmu asrar perlulah jujur dan terpelihara dari kesalahan (ma`sum). Walau bagaimanapun, bagi kalangan cerdikpandai dan murni-jiwa (al-`aqil al-labib al-nasih nafsahu), tidak akan melemparkan tuduhan salah kepada semua
yang lain yang tidak ma`sum.

Sebaliknya, dia akan berkata, perkara ini pada saya mungkin benar mungkin bohong.

Demikianlah sewajarnya kelakuan kalangan cerdik-pandai apabila didatangkan kepadanya dengan ilmu asrar oleh seseorang yang tidak ma`sum, sama ada dia benar jujur mengenai hakikat yang dikhabarkannya. Sepertimana bagi pendengar tidak semestinya apa yang dikhabarkan kepadanya itu benar, begitu juga tidak semestinya ia bohong.

Sebaliknya, hendaklah dia menahan dirinya dengan menunda keputusan untuk membenar atau tidak. Sekiranya dia membenarkannya, tidaklah memudaratkan dia, kerana dia membawakan dalam khabarnya apa yang tidak mustahil pada akal tetapi sebaliknya apa yang harus kepada akal; atau apa yang tidak dapat tercapai oleh akal, sebaliknya apa yang mungkin untuk diterima oleh akal; atau apa yang akal menggantung keputusannya benar atau tidak; dan tidak merobohkan apa-apa daripada rukun dan tiang shari`ah; dan tidak membatalkan apa-apa daripada prinsip dan lunas agama.

Apabila datang seseorang memberitahu perkara yang boleh diterima akal dan Shari` (pemberi Shari`ah) diam mengenainya maka pada prinsipnya tidak patut bagi kita untuk menolaknya. Bahkan kita boleh memilih kiranya lebih baik untuk menerimanya kalau keadaan yang mengkhabarkan itu menuntut kewajaran dan tidak memudaratkan kita untuk menerimanya.

Ini selaras dengan penerimaan kesaksian seseorang dalam kes-kes perundangan yang melibatkan harta dan nyawa, sekiranya dia dalam pengetahuan kita tidak memiliki sifat adil maka kita akan tilik kesaksian yang diberinya, sekiranya apa yang diberitahunya itu benar pada satu sisi (daripada pelbagai sisi) yang mengesahkannya, maka kita akan menerimanya.

Sekiranya tidak benar, maka kita akan tidak ambil peduli mengenainya dalam bab perkara perkara yang boleh diterima akal, dan tidaklah kita akan bicara apapun mengenai siapa saksi yang mengatakannya. Ini kerana ia adalah kesaksian yang diperintahkan ke atas seseorang yang kita akan dipersoal mengenainya. Firman Allah SWT,

“Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban” (al-Zukhruf, 43: 19).

“Dan saya adalah orang yang paling utama untuk menasihatkan dirinya sendiri mengenai perkara ini,” ujar Ibn al-`Arabi. Ini kerana, seperti yang telah dicatatkan di atas tadi, beliau sendiri selalu bertemu dengan setiap tabaqat awliya’ullah.

Jika sekiranya seseorang itu tidak mengkhabarkan melainkan apa yang telah dibawa oleh seorang Nabi yang ma`sum, dan dia memberitahukan kepada kita apa yang telah ada di sisi kita daripada riwayat hadith-hadith, maka tidaklah ada faedah yang ditambahi dengan khabarnya itu kepada apa yang telah sedia ada di sisi kita.

Walau bagaimanapun, para wali (muhaqqiqin) hanya membawa ilmu-ilmu rahsia yang dizahirkan Allah kepada mereka, dan pelbagai hikmah daripada rahsia-rahsia shari`ah—yang di luar daripada keupayaan daya-fikiran untuk memperoleh ilmu mengenainya, yang selamanya tidak dapat dicapai oleh akal melainkan menerusi jalan mushahadah, ilham dan yang sepertinya.

Bersabda Nabi s.a.w.,

“Sesungguhnya (sebahagian) dari ilmu itu seolah-olah dalam keadaan yang tersembunyi, tiada yang mengetahuinya melainkan orang-orang yang berilmu dengan [pemberitahuan] Allah SWT. Apabila mereka membicarakannya, maka tiada yang mengengkarinya selain dari orang-orang yang terpedaya mengenai Allah.”

Hadith di atas diriwayatkan oleh ahli sejarah mengenai para Sufi , Abu `Abd al-Rahman Sulami (m. 412/1021) dalam al-Arba`in, daripada Abu Hurayrah. Al-Suyuti menjelaskan bahawa dalam sanadnya ada seorang periwayat `Abd al- Salam b. Salih yang diperselisihkan di kalangan ahli-ahli hadith sendiri sama ada boleh dipercayai atau tidak, seperti perselisihan antara Ibn Majah dan lain-lain dengan al- Iraqi dan lain-lain.

Maka al-Suyuti menyimpulkan bahawa hadith ini kalaupun daif statusnya bukan sangat daif bahkan ia bukanlah mawdu`. Ia turut diperkuat oleh penerimaan al- Qastallani beralasankan autoriti Sa`id b. al-Musayyib; sementara al-Zabidi memperkukuh maklumat mengenai hadith tersebut dari riwayat Ibn Abi Mansur dari gurunya Shaykh `Atiq al-Dimashqi dari gurunya Abu al-Naja’ dari Qadib al-Ban (murid kepada Shaykh `Abd al-Qadir al- Jilani).51

Bersabda Nabi s.a.w.:

“Tidaklah Abu Bakar lebih [dari para Sahabat lain], disebabkan banyak berpuasa dan banyak bersalat. Tetapi adalah disebabkan oleh suatu sirr [ilmu yang rahsia] yang mulia yang ada [dizahirkan oleh Allah] dalam kesedaran beliau”.

Ini diriwayatkan oleh al-Hakim al-Tirmidhi dari Bikr b. `Abdullah al-Muzni (m. 180/796). Menurut al-Zabidi, dia adalah seorang yang dapat dipercaya (thiqah) yang mendengar dan meriwayatkan hadith dari Ibn `Abbas dan Ibn `Umar.

Daripadanya pula Sulayman al-Tayyimi dan Mubarak mendengar dan meriwayatkan hadith. (Menurut Ibn al-Qayyim pula, riwayat tadi adalah pernyataan Abu Bakr b. `Iyash; dengan ilmu itu Saidina Abu Bakar mengenali ukur-tara dan pelbagai darjat amalan, dan hanya memilih amalan yang utama dan terbaik, meskipun amalan yang terbaik itu tidak semestinya sukar dilakukan.)

Al-Imam al-Ghazzali menyatakan berdasarkan kepada hadith tersebut, tak syak lagi bahawa sirr atau ilmu yang rahsia yang dizahirkan oleh Allah SWT kepada kalbu Abu Bakar itu adalah bertalian dengan qawa`id iaitu dasar dasar dan peraturan agama dan tidak terkeluar dari asas dan peraturan tersebut.

Sedangkan segala qawa`id agama tidaklah tersembunyi yang zahiriahnya kepada para sahabat yang lain dari Abu Bakar. Inilah gunanya perkataan salla-Lah `alayhi wa sallam,

“Di kalangan para umat sebelummu, terdapat golongan muhaddathun, walaupun mereka bukan Nabi; sungguh sekiranya ada dari ummatku itu golongan muhaddathun, maka Umar adalah salah seorang darinya.” Muhaddathun merujuk kepada golongan yang dikhabarkan atau diberikan ilmu (haddatha) oleh Allah SWT.

Berkata Ibnu `Abbas r.a. mengenai fi rman Allah Ta`ala:

Allah Yang Menciptakan tujuh langit dan bumi serupa itu pula. Tiada berkesudahan turun al-amr (perintah-Nya) antara tujuh langit dan tujuh bumi itu (al-Talaq, 65: 12)

“Kalau aku sebutkan tafsirnya, niscaya kamu akan merejami aku.” Dan pada lain riwayat: “nescaya kamu akan mengatakan bahawa aku kafir.”

Ibn al-`Arabi mendapat hadith ini daripada Abu Abdullah Muhammad bin `Ishshun daripada Abu Bakr al-Qadi Muhammad b. Abdullah b. Al-‘Arabi al-Ma`afi ri daripada Abu Hamid Muhammad b. Muhammad al-Tusi al-Ghazzali.

Ayat al-Qur’an tersebut turut dihubungkan oleh Ibn al-`Arabi dengan ayat “maka Dia menjadikannya [iaitu menjadikan dukhan/asap itu] tujuh langit dalam dua hari dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit amruha (perintahnya)” (Fussilat, 41: 12).

Inilah makna kepada pernyataan al-Radi, salah seorang keturunan `Ali b. Abi Talib:

Tuhan! permata ilmu, kalaulah ku buka Nescaya dikatakan kepadaku—anda bersama dia yang memuja berhala. Dan dihalalkan oleh lelaki Muslimin menumpahkan darahku. Mereka menilai kejelekan perbuatan mereka (membunuhku) itu bagus

Ibn `Abbas, Abu Hurayrah dan al-Radi, kesemuanya adalah para pemuka bagi golongan yang berbakti dalam Islam. Bukan sahaja dalam penilaian Ibn al-`Arabi, tetapi juga dalam riwayat-riwayat yang tersebar-luas, mereka itu telah mengiktiraf ilmu asrar dan kedudukannya yang wajar berhubung dengan pengetahuan yang lain.

Lebih jauh dari itu, riwayat-riwayat tersebut mengakui bahawa kebanyakan manusia mengingkari ilmu asrar.

Bagi kalangan yang bij ak lagi arif, tidaklah wajar pula untuk mencela golongan yang mengingkari ilmu asrar.

Bahawa ada ruang untuk kelompok tersebut mengingkari ilmu asrar adalah satu pengajaran umum dalam kisah Nabi Musa bersama Khidr (walaupun secara khusus ingkarnya Musa adalah ekoran lupa terhadap syaratnya dalam mengikuti Khidr dan ketetapan Allah terhadapnya).

Seperti itu juga dalam kisah yang sama, ada hujah bagi kelompok yang mengithbatkan kebenaran ilmu asrar. Justeru, dengan kisah inilah juga kita berhujah terhadap golongan yang mengingkarinya.

Walau bagaimanapun, berhujah sama sekali tidak bermaksud bermusuh. Ini kerana cakupan ilmu asrar adalah khusus dan ia bukan ilmu fardu `ayn yang asasi yang ditaklidkan kepada semua.

Justeru, kita nyatakan kepada kelompok yang mengingkari kebenaran ilmu asrar, selari dengan apa yang dinyatakan oleh Khidr kepada Nabi Musa, bahawa antara pegangan kita yang mengesahkan adanya ilmu asrar dengan pegangan mereka yang menafi kannya,

“Inilah perpisahan (fi raq) antara aku dengan kamu” (al- Kahf, 18: 78).

Tidakkah anda melihat sekiranya dibawa kepada anda mengenai satu mimpi yang seseorang alami, maka anda pasti akan cuba menjelaskan takbir mimpi tersebut, dan mencari maknanya.

Selari dengan ini, ambillah apa yang diberi kepada anda oleh sufi tersebut, bimbinglah jiwamu sedikit demi sedikit, dan kosongkan ruang hatimu untuk menerima apa yang dihidangkannya kepadamu, hingga terbitlah pengertian maknanya dalam jiwamu. Ini lebih baik daripada anda berkata pada Hari Kebangkitan

“bahkan kami adalah dalam kelalaian mengenai [penjelasan ilmu asrar] ini, bahkan kami adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri dengan sebab mendustakannya.” Ini mengambil iktibar daripada al-Qur’an, surah al-Anbiya’, 21: 97.

Segala ilmu yang apabila dijelaskan dengan panjang lebar boleh difahami maknanya, atau jadi lebih hampir dan segar fahamnya bagi si pendengar, maka ia adalah ilmu yang diperolehi oleh akal dengan menggunakan pertimbangan fikiran (nazari).

Lain kata, ia boleh difahami oleh kerana ia berada dalam bidang yang boleh dicapai oleh akal. Oleh kerana ia sememangnya boleh dicapai, serba-sedikit ilmu yang seperti itu memang boleh didapatkan oleh akal-nazari kalau dia meneliti atau merenung penjelasannya.

Lain pula dengan ilmu asrar: bila ia dibicarakan, maka ilmu mengenai perkara-perkara yang halus itu menjadi kasar dan kaku untuk kefahaman masyarakat awam; lain kata, ilmu mengenai perkara-perkara yang samar itu menjadi sulit dan sukar difahami pengertiannya oleh masyarakat awam.

Lebih jauh dari itu, pembicaraan ilmu asrar mungkin menimbulkan kegusaran kepada pembaca yang memilikiakal yang lemah, tambahan pula jika mereka bersikap taksub. Bahkan, ilmu-ilmu asrar mungkin akan “diludahi” oleh golongan yang tidak cermat dan mengabaikan hakikat bahawa akalnya perlu berhemat dengan meneliti dan menyelidiki sesuatu ilmu meskipun ia sukar.

Berhadapan dengan masalah tersebut, ramai di kalangan yang dikurniakan ilmu asrar yang menyampaikannya kepada kefahaman pendengar dan pembaca mereka dengan menggunakan tamsilan dan peribaratan; dan, pembicaraan bershair (yang membolehkan poetic licence).

Mengenai ilmu ahwal pula, keadaannya adalah pertengahan antara ilmu asrar dengan ilmu yang diperoleh oleh akal. Kebanyakan daripada mereka yang mengakui kebenaran ilmu ahwal—iaitu ilmu yang difahami dengan merasai atau mengecapi hal atau keadaan sesuatu yang berkenaan—terdiri daripada mereka yang mengalaminya.

Dari segi ilmu yang difahami melalui pengalaman, ilmu ahwal lebih hampir kepada ilmu asrar daripada ilmu nazari `aqali yang difahami melalui proses berfikir.

Dari segi ciri ilmu yang naluri pula, ilmu ahwal mendekati ciri ilmu `aqli daruri—bahkan ia sememangnya ilmu daruri bagi sesiapa yang menyaksikan sendiri ilmu itu, tetapi sebaliknya ilmu ahwal tidaklah dirasakan sebagai ilmu daruri bagi sesiapa yang lalai mengenainya.

Walau bagaimanapun, oleh kerana akal tidak mencapai ilmu ahwal melainkan dengan meyakini khabar sesiapa yang mengetahui ilmu tersebut atau dengan menyaksikannya sendiri dari kalangan Nabi atau wali—ini membezakan ilmu ahwal daripada ilmu daruri.

I`qtiqad  Umum  La Ilaha illa AllaMenurut Futuhat

Allah `azza wa jalla adalah Tuhan Yang Maha Esa (ilah wahid), tiada yang kedua baginya dalam uluhiyyah-Nya. Yang Mahasuci dari berpasangan dan beranak. Mahapenguasa yang tiada sekutu bagi-Nya. Maharaja yang tiada menteri bagi-Nya. Mahapencipta (Sani`) yang tiada pengatur lain bersama-Nya.

Mawjud dengan Dhat-Nya sendiri tanpa berhajat kepada pencipta yang mewujudkan-Nya (mujid yujidu-Hu). Bahkan tiap-tiap yang mawjud selain-Nyalah yang dalam wujudnya perlu kepada-Nya.

Justeru, seluruh alam mawjud melalui- Nya (mawjud bi-Hi). Dan Dia satu-satu-Nya Yang bersifat dengan sendiri-Nya Wujud (Huwa wahdahu mu􀄴 asif bi ’lwujud li-nafsi-Hi). Tidak ada permulaan bagi wujud-Nya dan tidak ada penghujung bagi kekekalan-Nya (baqa).

Bahkan Dia Wujud Yang Mutlak tiada terikat (ghayr muqayyad). Yang berdiri dengan Sendiri-Nya (Qa’im bi-nafsi-Hi), bukan sebagai jawhar yang menempati ruang (mutahayyiz) sehingga tertentu bagi-Nya tempat, bukan `arad yang memustahilkan

Dia kekal (baqa), dan bukan juga jisim sehingga ada bagi-Nya arah dan titik-pertemuan (jihah wa ’ltilqa’). Yang Mahasuci daripada arah (jihat) dan sisi (aqtar). Yang boleh dipandang dengan kalbu dan penglihatan (alqulub wa ’l-absar), jika Dia menghendaki. Dia bersemayam atas `Arsh-Nya sebagaimana fi rman-Nya dan atas makna yang Dia kehendaki. Milik-Nya akhirat dan dunia (cf. Al- Najm, 53: 25).

Tiada bagi-Nya keserupaan dalam akal: akal tidak menunjukkan pada-Nya; waktu tidak membatasi-Nya [Dia Yang tiada terketika]. Dan tempat tidak melingkungi-Nya; bahkan, Dia ada tanpa tempat (kana wa la makan); bahkan, Dia ber-ada dalam ke-ada-anNya (Huwa `ala ma `alay-Hi kana).

Dia menciptakan yang-bertempat dan tempat (almutamakkin wa al-makan), dan Dia menciptakan zaman. Dia menyatakan (cf. Al-Baqarah, 2: 255): Aku Mahaesa, Yang Mahahidup, Yang tiada merasa berat memelihara segala makhluk.

Tidak dirujukkan pada-Nya sifat yang tidak layak bagi-Nya dari rekaan para ciptaan-Nya (sun`at al-masnu`at). Yang Mahatinggi dari ditempati yang baharu [i.e. ciptaan-Nya], atau dari menempati yang baharu, atau ciptaan-Nya ada selepas-Nya, atau Dia sebelum ciptaan Nya. Bahkan dikatakan [dalam al-Hadith]:

Dia ada tanpa sesuatu bersama-Nya (kana wa la shay’ ma`a-Hu); kerana sesungguhnya “sebelum” dan “sesudah” merupakan bentuk waktu yang diciptakan-Nya (siyagh al-zaman alladhi abda`a-Hu). Dialah Yang Mahakekal terus-menerus (al- Qayyum) Yang tidak tidur.

Yang Mahakuasa (al-Qahhar) Yang tidak terkalahkan. Tiada sesuatu pun menyerupai-Nya (al-Shura, 42: 11). Dia menciptakan `Arsh dan menjadikannya batasan Istiwa’, menciptakan Kursi yang meliputi bumi dan langit yang tinggi. Dia menciptakan (ikhtara`a) lawh dan qalam yang luhur.

Yang menjadikannya (ajra) [qalam] penulis dengan ilmu- Nya berkenaan ciptaan-Nya (khalq) hingga Hari Perpisahan dan Penentuan. Dia menciptakan (abda`) alam seluruhnya tanpa model (mithal) yang terdahulu.

Dia menciptakan makhluk (khalaqa al-khalq), dan Dia menghapuskan (akhlaqa) apa yang dicipta. Dia menurunkan ruh-ruh yang diberi amanah pada tubuh-tubuh [insan], menjadikan mereka ini di bumi sebagai khalifah, dan menundukkan bagi kita apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya.

Tidak bergerak suatu zarahpun melainkan kepada-Nya dan dari-Nya. Dia menciptakan segala tanpa berhajat kepadanya, tiada yang mewajibkan-Nya (menciptakan) yang demikian itu. Namun, ilmu-Nya mendahului bahawa Dia menciptakan apa yang Dia ciptakan.

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin (al-Hadid, 57: 3), dan Dia Mahaberkuasa atas segala sesuatu (al-Ma’idah, 5: 120, dll).

Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu (al-Talaq, 65: 12). Dia menghitung segala sesuatu (al-Jinn, 72: 28). Dia mengetahui yang rahsia dan yang lebih tersembunyi [dari yang rahsia] (Ta Ha, 20: 7). Dia mengetahui pengkhianatan mata dan yang tersembunyi dalam dada (Ghafi r, 40: 19). Bagaimana Dia tidak mengetahui sesuatu, padahal Dialah yang menciptakannya?

Apakah Yang menciptakan itu tidak mengetahui, padahal Dia Mahahalus Maha mengetahui? (al-Mulk, 67: 14). Dia mengetahui segala sesuatu sebelum wujudnya, kemudian Dia memberinya wujud (awjada) atas had yang Dia ketahui akannya. Dia senantiasa mengetahui segala sesuatu.

Tidak menjadi baharu ilmu-Nya tatkala membaharui penciptaan (tajaddud al-insha’). Dengan ilmu- Nya Dia mengerjakan dan menyempurnakan (atqana wa ahkama) segala sesuatu. Dan dengannya [iaitu Ilmu] Dia menetapkan dan menentukannya kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dia mengetahui segala kulliyat secara mutlak, sebagaimana Dia mengetahu juz’iyyat, menurut kesepakatan (ij ma`) dan persetujuan (i􀄴 ifaq) ahli nazar yang sahih. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nyata; maka, Mahasuci Allah dari apa yang mereka sekutukan (al-
Mu’minun, 23: 92).

Yang berbuat sekehendak diri (fa``al lima yurid) (al-Buruj, 85: 16). Dia yang Maha berkehendak (al-Murid) atas segala yang dicipta (al-ka’inat) di alam bumi dan langit berganda.

Kekuasaan-Nya tidak tertakluk pada sesuatu hingga Dia menghendakinya, sebagaimana Dia tidak menghendakinya sehingga Dia mengetahuinya. Sebab, mustahil dalam akal bahawa Dia menginginkan apa yang tidak Dia ketahui; mustahil juga dalam akal bahawa Yang bebas memilih— iaitu Yang berkuasa untuk tidak melakukan sesuatu— melakukan apa yang tidak dikehendaki-Nya.

Seperti itu pula mustahil terdapat pernisbahan (nisab) Hakikat-Hakikat yang tersebut tadi [seperti Hakikat Uluhiyyah, Mencipta, Berilmu, Berkehendak, Berkuasa] pada yang tidak Hidup (hayy); begitu juga, adalah mustahil bahawa Sifat-Sifat Allah berdiri tanpa Dhat yang bersifat dengan Sifat-Sifat tersebut.

Maka, dalam wujud: Tiada ketaatan dan kemaksiatan, Tiada keuntungan dan kerugian, Tiada hamba dan orang merdeka, Tiada dingin dan panas, Tiada hidup dan mati, Tiada penghasilan dan kehilangan, Tiada siang dan malam, Tiada lurus dan bengkok, Tiada daratan dan lautan, Tiada genap dan ganjil, Tiada jawhar dan tiada `arad, Tiada sihat dan sakit, Tiada suka dan sedih, Tiada ruh dan jasad, Tiada gelap dan terang, Tiada bumi dan langit, Tiada percantuman (tarkib) dan penguraian (tahlil), Tiada banyak dan sedikit, Tiada pagi dan petang, Tiada putih dan hitam, Tiada tidur dan jaga, Tiada zahir dan batin, Tiada gerak dan diam, Tiada kering dan basah, Tiada kulit dan isi,

Dan tiada sesuatu dari bentuk-bentuk hubungan ini, sama ada yang berlawanan, yang   berbeda   mahupun      yang    serupa, kecuali ia di-kehendaki oleh al-Haqq Ta`ala. Bagaimana mungkin perkara itu bukan kehendak-Nya, sedang Dialah yang menjadikannya (awjadahu)?

Bagaimana mungkin Yang bebas berkehendak, menciptakan sesuatu yang tidak Dia kehendaki?

Dialah Yang tiada yang menolak perintah-Nya (amri- Hi) dan tidak ada ganti bagi hukum-Nya. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menarik kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki.

Dia memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki (Ali `Imran, 3: 26).

Dia menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki [kerana berniat jahat], dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki [kerana niatnya baik] (al-A`raf, 7: 155).

Apa yang Dia kehendaki pastilah jadi, dan yang tidak Dia kehendaki tidak akan jadi (al-Hadith).

Kalau seluruh makhluk berkumpul untuk menghendaki sesuatu yang Allah tidak menghendaki mereka menghendakinya, maka mereka tidak akan menghendakinya.

Atau mereka melakukan sesuatu yang Allah tidak menghendaki jadinya dan Dia tidak memberikan kuasa ke atas mereka [atas yang demikian itu], maka mereka tidak dapat mengerjakannya dan tidak mampu atas yang demikian itu.

Maka kufur dan iman dan taat dan maksiat berasal dari kehendak, kebijaksanaan (hukum) dan iradah-Nya. Dan senantiasalah Allah disifatkan Berkehendak (iradah) secara azali serta `alam itu ma`dum bukan mawjud, kalaupun `alam itu semata-mata thabit dalam Ilmu-
Nya.

Kemudian Dia menciptakan alam tanpa berfi kir dan tanpa merencanakan—sama ada kerana kejahilan mahupun tiada ilmu, lalu pemikiran dan perencanaan in memberikan padaNya pengetahuan ehwal apa yang tidak Dia ketahui.

Dia Mahatinggi dan Mahaagung dari yang demikian itu. Bahkan Dia menciptakan `alam dari ilmu yang mendahului, dan dari ketentuan Kehendak yang suci lagi azali, yang menetapkan pada alam apa yang ia (`alam) dij adikan atasnya, umpama zaman, tempat, keadaan dan warna.

Tiada Yang Berkehendak dalam wujud secara Hakiki yang selain-Nya. Kerana Dia berfi rman, Kamu tidak menghendaki kecuali Allah menghendaki (al-Insan, 76: 30).

Sesungguhnya Mahasuci Dia. Sepertimana Dia Mahatahu, Dia memutuskan; dan sepertimana Dia kehendaki Dia mengkhususkan; dan kerana Dia menentukan qadarnya, Dia menciptakan.

Demikian pula, Dia mendengar dan melihat apa yang bergerak atau apa yang diam, [Dia mendengar dan melihat] apa yang berbicara dari kalangan makhluk dari alam paling rendah hingga alam paling tinggi.

Kejauhan tidak menutupi pendengaran-Nya, kerana Dia sesungguhnya dekat. Kedekatan tidak menghalang penglihatan-Nya, kerana Dia sesungguhnya jauh. Dia mendengar kata-jiwa dalam diri dan suara sentuhan yang tersembunyi ketika persentuhan (kalam al-nafs fi ’l-nafs wa sawt al-mumasah al-khafi yyah `inda ‘l-lams).

Dia melihat yang hitam dalam kegelapan, dan (melihat) air di dalam air. Tidak menghijabi-Nya percampuran, kegelapan, dan cahaya. Dia Mahamendengar dan Mahamelihat.

Dia berbicara—tidak dari kebisuan yang mendahului dan tidak dari diam yang disangkakan—dengan kalam qadim dan azali, sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain [juga qadim dan azali]: seumpama Ilmu, Iradah dan Qudrah- Nya.

Dia berbicara kepada Musa. Dia menamakan [kalam- Nya] al-Tanzil, Zabur, Taurah dan Injil. (Dia berbicara) tanpa huruf, suara, bisikan (nagham) atau bahasa; bahkan, Dia-lah yang menciptakan suara, huruf dan bahasa.

Kerana itu, Kalam-Nya tanpa anak tekak dan lidah, sebagaimana Pendengaran-Nya tanpa kuping dan anak telinga, sebagaimana Penglihatan-Nya tanpa bij i dan kelopak mata, sebagaimana Iradah-Nya tanpa hati dan kalbu, sebagaimana Ilmu-Nya tanpa keperluan kepada penjelasan (burhan) dan pengamatan kepada burhan tersebut,sebagaimana Hayat-nya tanpa udara yang keluar dari rongga dada yang terbentuk dari percampuran beberapa unsur,dan sebagaimana

Dhat-Nya tidak menerima tambahan dan pengurangan. Mahasucilah Dia—Mahasucilah Dia dari yang jauh dan yang dekat.

Dialah yang agung kekuasaan-Nya, Yang menyeluruh kebaikan-Nya, Yang besar kurnia-Nya. Segala sesuatu selain-Nya mendapat limpahan kemurahan-Nya.

Kurnia dan keadilan-Nya mengembang dan mengecut. Dia menyempurnakan penciptaan alam, dan Dia mengibda’kannya ketika Dia menjadikannya dan mengikhtira’Nkannya. Tiada sekutu bagi-Nya dalam kerajaan-Nya, dan tiada pentadbir bersama-Nya dalam kerajaan-Nya.

Jika Dia memberi nikmat dan kesenangan, maka Dia menjadikannya menyenangkan; itulah anugerah-Nya. Jika Dia menguji, maka Dia menyiksa; yang demikian itu, keadilan-Nya. Dia bukan bertindak terhadap kepunyaan yang selain-Nya hingga dinisbahkan kepada kezaliman dan kesewenang-wenangan. Hukum selain-Nya tidak ditujukan kepada-Nya, lantas menjadikan-Nya bersifat cemas dan takut [kepada hukum tersebut].

Segala sesuatu selain- Nya berada di bawah kekuasaan-Nya dan bertindak atas kehendak dan perintah-Nya. Dialah yang mengilhamkan kepada jiwa-jiwa mukallaf taqwa dan kedurhakaan.

Dialah yang mengampuni kejahatan siapa sahaja yang Dia kehendaki, dan menghukum siapa yang Dia kehendaki, di dunia ini dan di Hari Kebangkitan nanti. Keadilan- Nya tidak membatasi kurnia-Nya, dan kurnia-Nya tidak membatasi keadilan-Nya.

Dia mengeluarkan alam (manusia) pada dua genggaman, dan menciptakan bagi mereka dua tempat. Maka Dia berfirman,

“Mereka itu untuk shurga, dan Aku tidak peduli. Dan mereka itu untuk neraka, dan Aku tidak peduli.” Di sana pemberontak tidak membantah, kerana di sana tiada mawjud selain-Nya.

Semuanya berada di bawah pengaturan asma’-Nya: satu genggaman berada di bawah asma’ hukuman-Nya, dan genggaman yang lain berada di bawah asma’ keni`matan-Nya.

Jika Dia menghendaki seisi alam bahagia atau sengsara, niscaya jadilah ia. Jika Dia tidak menghendaki, maka segala sesuatu yang ada adalah seperti yang Dia kehendaki. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada pula yang bahagia, di dunia ini dan diakhirat nanti.

Tiada jalan untuk mengganti apa yang Dia sediakala tetapkan. (Allah) Ta’ala berfi rman mengenai salat: Ia adalah lima sedangkan ia adalah lima puluh.

Bagi-Ku perkataan itu tidak ditukar, dan Aku tidak menganiaya hamba (Qaf, 50: 29) kerana kebebasan-Ku untuk bertindak dalam milik-Ku dan pelaksanaan kehendak-Ku (mashi’ah) dalam kerajaan- Ku.

Sungguh, yang demikian itu merupakan suatu hakikat yang tiada terlihat oleh mata dan hati (al-absar wa ‘lbasa’ir), dan tiada terbuka oleh pemikiran dan damir— melainkan dengan kurnia Ilahi dan kemurahan Rahmani, bagi mereka yang ditentukan oleh Allah dengan [kurnia dan kemurahan] di kalangan hamba-hamba-Nya (`ibad).

Mendahului bagi diri hamba itu perkara tersebut pada hadrat dituntut kesaksiannya (ishhad).

Maka tahulah dia ketika diberitahukan, bahawa uluhah mengurniakan
bahagian itu, dan bahawa dia antara raqa’iq yang qadim (raqa’iq al-qadim).

Mahasuci Allah Yang tiada pelaku selain-Nya, dan tiada mawjud dengan sendirinya melainkan Dia. Padahal Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat (al-Saffat, 37: 96), Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia buat, dan merekalah yang akan ditanyai (al-Anbiya’, 21: 23),

Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya (al-An`am, 6: 149). 

TAMAT

Tiada ulasan:

Catat Ulasan